Nghiên cứu > Thông tin khoa học

Hội thảo xin ý kiến cho đề tài khoa học cấp Bộ

Cập nhật lúc: 09/03/2017 03:36:26 PM

Ngày 9/3/2017, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia đã tổ chức buổi Hội thảo góp ý cho đề tài khoa học cấp Bộ Đánh giá tác động của chính sách cổ phần hoá tới hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp có nguồn gốc nhà nước ở Việt Nam bằng mô hình cấu trúc Q của Tobin do Thạc sỹ Hạ Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là sử dụng mô hình cấu trúc Q của Tobin và bộ số liệu Điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê để đánh giá tác động của chính sách cổ phần hóa đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp có vốn nhà nước, bao gồm những doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng nhà nước vẫn giữ cổ phần khống chế và doanh nghiệp đã cổ phần hóa hoàn toàn (tư nhân hóa).

Nội dung chính của đề tài bao gồm:

- Tổng quan tài liệu nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp và chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, kinh nghiệm quốc tế và bài học rút ra cho Việt Nam

- Lựa chọn mô hình và các biến số để đánh giá tác động của chính sách cổ phần hóa đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

- Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trước và sau cổ phần hóa theo mô hình đã lựa chọn

- Từ kết quả nghiên cứu, đề tài sẽ đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia góp ý đều có chung nhận định chủ đề của đề tài có ý nghĩa thực tế, phù hợp với việc đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay; Mô hình dùng làm công cụ phân tích và phương pháp phân tích nhìn chung là mới và có tính thiết thực; cấu trúc của đề tài là hợp lý.

Tuy nhiên, để các kết quả của Đề tài có tính ứng dụng cao hơn nữa, các chuyên gia cũng nhận định cần phải sửa đổi và bổ sung một số vấn đề nghiên cứu như: nên chia từng giai đoạn thời gian có gắn với các chính sách của Nhà nước liên quan đến cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước để làm rõ hơn những tác động của chính sách đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, từ đó so sánh kết quả giữa các nhóm doanh nghiệp (doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, doanh nghiệp đã cổ phần hóa hoàn toàn); thêm biến vào mô hình để có kết quả phân tích thuyết phục hơn.

Đề tài sẽ được hoàn thiện và bảo vệ trước Hội đồng khoa học của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian tới.

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: BBT
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202