Nghiên cứu > Thông tin khoa học

Đề tài cấp Nhà nước CTDT.18.17/16-20 “Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN trong thời kỳ đổi mới”

Cập nhật lúc: 12/12/2017 10:27:39 PM

Tóm tắt đề tài

1.  Tên đề tài: 

Đánh giá hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN trong thời kỳ đổi mới, Mã số: CTDT.18.17/16-20

   - Cấp quản lý: Ch­ương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”,  Mã số: CTDT/16-20

- Cơ quan chủ quản: Uỷ ban dân Tộc

- Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp chính thực hiện đề tài:

+ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

+ Cục Phát triển Doanh nghiệp

+ Trung tâm nghiên cứu chính sách và phát triển

+ Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

-  Chủ nhiệm đề tài: TS. Lương Văn Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia 

-  Thư ký khoa học đề tài: TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng Ban Kinh tế thế giới, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia 

 2 . Mục tiêu nghiên cứu:

1.1. Mục tiêu chung

Đề tài làm rõ về kết quả, hiệu quả và tác động của chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc và miền núi (DT&MN) từ năm 1986 đến nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp đổi mới, hoàn thiện chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN đến 2030.

 1.2. Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1: Xây dựng cơ sở khoa học của chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào DT&MN, bao gồm: Xác định khung lý thuyết, công cụ đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN; tổng quan, lựa chọn kinh nghiệm quốc tế về khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn có thể áp dụng cho Việt Nam.

Mục tiêu 2: Tổng quan định hướng phát triển, các chính sách khuyến khích và thu hút đầu tư, thực trạng khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN giai đoạn từ năm 1986 đến nay.

Mục tiêu 3: Làm rõ kết quả, hiệu quả và tác động của chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN.

Mục tiêu 4: Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả và tác động của chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN.

Mục tiêu 5: Dự báo nhu cầu đầu tư tại vùng DT&MN đến năm 2030, các yêu cầu đặt ra đối với chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Mục tiêu 6: Đề xuất các quan điểm, định hướng và giải pháp cơ chế, chính sách phù hợp về khuyến khích, thu hút đầu tư, góp phần phát triển bền vững vùng DT&MN trong thời gian tới.

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

3.1. Đối tượng nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là các định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước, có tác dụng khuyến khích, thu hút các nguồn đầu tư khác nhau; hiệu quả, tác động của các chính sách này tới phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng và môi trường của khu vực DT&MN ở Việt Nam

3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

+ Về không gian: Đề tài tập trung vào vùng DT&MN ở Việt Nam, bao gồm các địa phương theo các quyết định của Ủy ban Dân tộc về việc công nhận khu vực miền núi, vùng cao. Cụ thể, cả nước hiện có 21 tỉnh miền núi và vùng cao (bao gồm cả dân tộc thiểu số), 24 tỉnh có huyện hoặc xã miền núi và 9 tỉnh không phải miền núi nhưng có hộ dân tộc thiểu số sống xen kẽ.

- Phạm vi về thời gian: Đề tài sẽ đánh giá kết quả, hiệu quả và tác động của các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng DT&MN trong thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 đến nay), được chia làm các giai đoạn cụ thể dựa trên việc ban hành của một số văn bản luật pháp,  chính sách về đầu tư như Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp…

+ Về nội dung:  Đề tài giới hạn đánh giá các chính sách liên quan đến DT&MN cũng như khung khổ chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của Việt nam vào vùng DT&MN. Có rất nhiều loại hình chính sách khác nhau, đều có tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp khuyến khích và thu hút đầu tư của doanh nghiệp và hộ gia đình. Chính vì thế, việc tách bạch đánh giá tác động từng chính sách là khó khả thi. Đề tài sẽ phân nhóm chính sách để phân tích, dự định sẽ gồm các nhóm sau đây:

(1) Những chủ trương, định hướng chính sách chung của Đảng và Nhà nước liên quan đến đầu tư, khuyến khích đầu tư vào vùng DT&MN, ví dụ định hướng phát triển vùng Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ;

(2) Chính sách đầu tư công nhằm phát triển hạ tầng miền núi, kết nối miền núi với miền xuôi và giữa các vùng MN&DT khác nhau (tập trung vào hệ thống giao thông, thuỷ lợi, điện)

(3) Nhóm các chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư vào DT&MN theo tinh thần của Luật Khuyến khích đầu tư (trước đây) và Luật Đầu tư, Luật doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Đất đai, cũng như một số văn bản luật và chính sách kinh tế khác. Nhóm này tập trung vào 3 loại chính sách sau: chính sách tài chính, tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ gia đình phát triển SXKD; chính sách phát triển nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ nhà đầu tư/doanh nghiệp; nhóm chính sách ưu đãi về đất đai.

3.3. Phương pháp nghiên cứu:

 Phương pháp tổng quan và kế thừa các tài liệu, nghiên cứu đã có; Phương pháp chuyên gia, phỏng vấn sâu; Phương pháp điều tra thống kê; Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp phân tích định lượng, mô hình kinh tế lượng

4.  Thời gian thực hiện đề tài

Thời gian thực hiện đề tài là: 30 tháng, từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019.

5. Kinh phí thực hiện: 3.065 triệu đồng

 

Trích nguồn:NCIF
Tác giả:
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Số lượt truy cập : 1097202