Tin Kinh tế- xã hội  > Xã hội

Một số kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

Cập nhật lúc: 07/03/2018 10:26:00 AM

Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới là chương trình kinh tế, chính trị xã hội tổng hợp được thực hiện trong 10 năm (2010-2020) ở trên 9.000 xã, gần 700 huyện của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2017, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

1. Về kết quả đạt chuẩn nông thôn mới

Tính đến hết tháng 12/2017, cả nước đã có 3.069 xã (chiếm 34,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 492 xã được công nhận đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ), vượt mục tiêu năm 2017, tăng 712 xã so với cuối năm 2016; còn 113 xã dưới 5 tiêu chí, giảm 144 xã so với cuối năm 2016.

Cả nước có 43 đơn vị cấp huyện thuộc 24 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 13 huyện so với cuối năm 2016.

2. Một số kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

a. Về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội

Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được cải thiện, phục vụ thiết thực hơn cho đời sống sinh hoạt và sản xuất cho người dân nông thôn. Thông qua cơ chế đầu tư đặc thù đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (theo Nghị định số 161/2016/ND-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ) đã khuyến khích, vận động được người dân tham gia tích cực hơn vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn (từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện, giám sát, quản lý và vận hành các công trình...).

So với năm 2016, đến tháng 12/2017, cả nước đã có 4.815 xã đạt tiêu chí giao thông (đạt 53,9%), 7.555 xã đạt tiêu chí thủy lợi (đạt 84,6%), 4.953 xã đạt tiêu chí trường học (đạt 55,5%), 4.635 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (đạt 51,9%), 6.271 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư (đạt 70,2%),...

b.V phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn

Phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra ngay từ khâu lập kế hoạch thực hiện Chương trình và đã được các địa phương chú trọng tặp trung thực hiện trong năm 2017. Việc đấy mạnh thực hiện nội đung về phát triển sản xuất của Chuơng trình không những đã góp phần cải thiện đời sống, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn mà còn phát huy và nhân rộng được các mô hình sản xuất hiệu quả.

Trong năm 2017, các địa phương đã phát triển được khoảng 21.000 mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng, hình thành được một số vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa. Nhiều địa phương đã chỉ đạo thành công các mô hình về liên kết sản xuất, bước đầu đã đem lại hiệu quả, như: xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, theo chuỗi liên kết; mô hình nông thôn mới gắn với du lịch sinh thái; mô hình liên kết trồng cây dược liệu; mô hình làng hoa, làng nghề gắn với du lịch homestay; mô hình cây vụ đông có giá trị cao đạt 300 - 400 triệu đồng/ha;...

Qua tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập cho thấy so với cuối năm 2016, cả nước có 62% số xã đạt tiêu chí về thu nhập (tăng 2,5%), 57,6% số xã đạt chuẩn tiêu chí hộ nghèo (tăng 6,9%), 94,4% số xã đạt tiêu chí lao động có việc làm (tăng 4,9%), riêng tiêu chí về tổ chức sản xuất có 70,8% số xã đạt (giảm 5,5%).

c.V cải thiện môi trường nông thôn

Để hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện tiêu chí 17 về môi trường, năm 2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 712/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động rà soát, đề xuất một số chính sách giảm bớt việc sử dụng hoá chất vô cơ trong sản xuất nông nghiệp; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội ban hành Kế hoạch thực hiện các mô hình tuyên truyền viên về môi trường; hướng dẫn các địa phương chuẩn bị đề xuất các mô hình về xử lý chất thải rắn, xử lý chất thải chăn nuôi, thu gom và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật và mô hình cung cấp nước sạch nông thôn.

Trên cơ sở những chính sách định hướng từ trung ương và xuất phát từ thực tế địa phương, vấn đề môi trường nông thôn đã được các địa phương đặc biệt chú trọng ưu tiên bố trí nguồn ngân sách cho các giải pháp bảo vệ và cải tạo môi trường; thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân ở cấp thôn, ấp tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; tổ chức nhân rộng những điểm sáng trong cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn góp phần nâng cao hơn chất lượng đạt chuẩn tiêu chí môi trường và cải thiện cảnh quan, môi trường sống.

Qua tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, đến nay cả nước đã có 4.859 xã đạt tiêu chí này (đạt 54,4%, tăng 7% so với cuối năm 2016).

d. Về nâng cao chất lượng đời sống văn hoá và giữ gìn an ninh trật tự

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới đã được các địa phương chú trọng thực hiện trong năm 2017 góp phần tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đa màu sắc trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở được thực hiện theo mô hình xã hội hoá các khu trung tâm thể thao, giải trí hoặc theo hướng giao cho cộng đồng quản lý, vận hành; kết hợp tổ chức các tuyến du ỉịch trải nghiệm làng quê nông thôn mới gắn với giữ gìn văn hoá truyền thống và các trò chơi dân gian; đầu tư khôi phục và duy trì nhiều lễ hội truyền thống lành mạnh. Đến nay, cả nước đã có 74,8% số xã đạt tiêu chí văn hóa (tăng 5,5% so với cuối năm 2016).

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy được hiệu quả. Hiện nay, cả nước có trên 500 loại mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn; 61.158 tổ an ninh nhân dân với 306.524 thành viên; 36.361 tổ hòa giải với 174.524 thành viên; 92.623 tổ tự quản với 358.021 thành viên; 31.392 đội thanh niên xung kích; nhiều mô hình phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc đã hình thành ở các địa phương.

Với sự quan tâm của chính quyền và sự tham gia tích cực của người dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã được nhân rộng ở nhiều địa phương góp phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn và đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của người dân nông thôn. Đến nay, cả nước đã có 89,9% số xã đạt tiêu chí về quốc phòng và an ninh.

--------------------

Nguồn: Tài liệu Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017, tổ chức ngày 28/2/2018

Trích nguồn:NCIF
Tác giả: TS. Đoàn Hải Yến (Trưởng Ban Tổng hợp)
  Email    In


 

Bình luận

Mã xác nhận:
Nhập mã xác nhận:
 

Tìm kiếm

Số lượt truy cập : 1097202